حامیان علمی و معنویمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
علوم سیاسی
نظریه سیاسی
فلسفه سیاسی
نظام‌های سیاسی
تحلیل سیاسی
سیاست عمومی
اداره عموم
ایدئولوژی
نظریه بازی
اقتصاد سیاسی
ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی
سیاست‌شناسی و تحلیل سیاست عمومی
سیاست تطبیقی
نظام‌های ملی
دادگاه‌ها و سیاست قضائی
ابتکارات دموکراتیک
سیاست سبز
تحلیل سیاسی فراملی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
علوم سیاسی علوم سیاسی
نظریه سیاسینظریه سیاسی
فلسفه سیاسیفلسفه سیاسی
نظام های سیاسینظام‌های سیاسی
تحلیل سیاسیتحلیل سیاسی
سیاست عمومی سیاست عمومی
اداره عموم اداره عموم
ایدئولوژِی ایدئولوژی
نظزیه بازی نظریه بازی
اقتصاد سیاسیاقتصاد سیاسی
ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسیژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی
سیاست شناسی و تحلیل سیاست عمومی سیاست‌شناسی و تحلیل سیاست عمومی
سیاست تطبیقی سیاست تطبیقی
نظام های ملینظام‌های ملی
دادگاه ها و سیاست قضائیدادگاه‌ها و سیاست قضائی


سامانه ثبت نام

تماس با ما

 

02133699094 

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش