حامیان علمی و معنوی

محورهای همایش

ابعاد داخلی دیپلماسی هسته ای

گفتمان های سیاست داخلی و دیپلماسی هسته ای

انرژی و دیپلماسی هسته ای

ابعاد منطقه ای دیپلماسی هسته ای

بازیگران منطقه ای و دیپلماسی هسته ای

همکاری های منطقه ای و دیپلماسی هسته ای

طرح خاورمیانه ی عاری از سلاح های کشتار جمعی و دیپلماسی هسته ای

ابعاد بین المللی دیپلماسی هسته ای

تغییر و تداوم در مواضع قدرت های بزرگ و دیپلماسی هسته ای

تحریم های اقتصادی بین المللی و دیپلماسی هسته ای

مواضع کشورهای گروه 1+5و دیپلماسی هسته ای

سازمان های بین المللی  و دیپلماسی هسته ای

جوامع سیاسی

جامعه سیاسی تکثر گرا

جامعه سیاسی بسته سنتی

جامعه نیمه سنتی غیر توده ای

جامعه سیاسی بسته توده ای

جامعه سیاسی سرکوب گر غیر توده ای

جامعه سیاسی سرکوب گر توده ای

تجزیه وتحلیل سیاست خارجی

سطوح تحلیل در بررسی سیاست خارجی

سطح تحلیل فرد:تصمیم گیرندگان

مختصات تصمیم گیرندگان

شرایط و مقتضیات تصمیم گیری

ساختار نظام تصمیم گیری

بدیلها

عناصر مبارزه

الف:عناصر زیستی

سیاست در جوامع حیوانی

نظریه های نژادی 

ب:عناصر روانی

روانکاوی و سیاست

سرشتهای سیاسی

ج:عناصر جمیعیتی

فشارجمعیت

ترکیب جمعیت

د:عناصر جغرافیایی

اقلیم و منابع طبیعی

فضا

سایر

علوم سیاسی        

نظریه سیاسی       

فلسفه سیاسی        

نظام‌های سیاسی    

تحلیل سیاسی       

سیاست عمومی     

اداره عموم          

ایدئولوژی           

نظریه بازی         

اقتصاد سیاسی      

ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی          

سیاست‌شناسی و تحلیل سیاست عمومی 

سیاست تطبیقی     

نظام‌های ملی       

دادگاه‌ها و سیاست قضائی     

ابتکارات دموکراتیک         

سیاست سبز         

تحلیل سیاسی فراملی

 

سامانه ثبت نام

تماس با ما

 

02133699094 

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش